Algemene voorwaarden

INLEIDING

Onderhavige "Algemene Verkoopsvoorwaarden"zijn van toepassing op alle geschillen voortkomend tussen enerzijds La Centrale d'Achats Liturgiques BVBA via de website chasuble.be en eenieder die een aankoop wenst te verrichten;geneomd "de gebruiker".

DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

-Websitewinkel : de website van La Centrale d'Achats Liturgiques BVBA die de producten toont en verkoopt.

-Bestelling : de online koopcontract tussen La Centrale d'Achats Liturgiques BVBA en de gebruiker.

-Bestand product : bevat de informaties betreffende een product door de websitewinkel doorgegeven

-Producten : de producten en diensten verkocht door La Centrale d'Achats Liturgiques BVBA via de website.

-Dienst : de verkoop van producten door La Centrale d'Achats Liturgiques BVBA aan  de gebruikers van de website.

-Transactie : de volledige operaties,veiligheidsbehandelingen, toelatingen en overeenkomsten die voortvloeien van de betaling per bankkaart van de bestelde producten.

ARTIKEL  1   VOORWERP

Het voorwerp van de onderhavige voorwaarden is binnen welke termen en voorwaarden La Centrale d'Achats Liturgiques BVBA biedt zijn producten aan en ze verkoopt aan zijn klanten.

De algemene voorwaarden gelden altijd,en andere voorwaarden in een ander geschrift tasten ze niet aan,behalve schriftelijke en speciale afwijkingen.

ARTIKEL 2   GOEDKEURING VAN DE VOORWAARDEN

Bij de bestelling erkent de gebruiker,de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden.

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaardenbepalen de bestelling tussen La Centrale d'Achats Liturgiques BVBA en de gebruiker zonder voorbehoud.

ARTIKEL 3

Het grootste deel van de aangebode producten door La Centrale d'Achats Liturgiques BVBA aan zijn klanten is in vooraad.

Nochtans,zijn al de producten aangebode door La Centrale d'Achats Liturgiques BVBA op de website te verkrijgen of niet.

ARTIKEL 4  BESTELLING

De onlineinschrijvingen zijn beschouwd als bewijs voor de natuur,de inhoud en de datum van de bestelling; Met het opsturen van een e-mail ter bevestiging op het e-mailadres dat ons werd opgegeven aanvaardt La Centrale d'Achats Liturgiques BVBA de bestelling.

De verkoop is afgesloten na de bevestiging.

La Centrale d'Achats Liturgiques BVBA voorbehoudt het recht een bestelling van een gebruiker te weigeren of te schrapen in het bijzonder bij insolventie of bij een betalingsgebrek van de huidige bestelling of een voorafgaande bestelling of bij een betalingsgeschil van een voorafgaande bestelling.

De gegevens doorgegeven door de gebruiker bij zijn bestelling zijn verplichtend. La Centrale d'Achats Liturgiques BVBA is niet aansprakelijk voor de fouten van de gebruiker(leveringsadres,factureringadres ...) en bij overschrijding van de afleveringstermijn of de onmogelijkheid de bestelde producten te leveren door een of andere fout.

ARTIKEL 5  AFLEVERING

Na bevestiging van de bestelling en na betaling van de juiste prijs voor de bestelde goederen,verplicht La Centrale d'Achats Liturgiques BVBA zich onder zijn verantwoordelijkheid,de bestelde producten op te sturen aan de gegevende afleveringsadres in een levertijd aangekondigd bij de bestelling.

Al de bestelde producten zijn voor eigen gebruik van deklant of van de bestemmeling op de afleveringsadres.

In ieder geval,de gebruiker verplicht zich de taksen,rechten,belastingenen andere verplichtingen te betalen voortvloeiend bij de levering,nooit kan La Centrale d'Achats Liturgiques BVBA aansprakelijk worden gesteld.

De gebruiker of bestemmeling van de producten verbiedt zich de voorverkoop(gedeeltelijk of totaal). 

De aflevering gebeurt via bPost of met privé vervoerder.

De leveringtarieven zijn raadpleegbaar op onze website(aflevering).

Bij niet tijdige levering van de vervoerder of La Centrale d'Achats Liturgiques BVBA heeft de gebruiker geen recht op schadevergoeding.

De bestelde producten zijn op eigen risico van de bestemmeling vervoerd.

Bij ontvangst van de bestelde goederen,zal de gebruiker of bestemmeling de goede werking ervan nazien en zal kennis nemen van de gebruiksvoorwaarden. 

Indien bij de levering een of meerdere producten ontbreken of beschadigd zijn, moet de gebruiker of bestemmeling voorbehoud aantekenen bij de vervoerder. Bij zichtbare gebreken,geldt voor de gebruiker recht voor terugkeer zoals voorzien in de handleiding.

La Centrale d'Achats Liturgiques BVBA is vrijgesteld zijn verplichten af te leverenbij overmacht zoals oorlog,burgerrellen, brand, stakingen, ongevallen en voorraadbreuk.

Een bestelling kan in verschillende leveringen gebeuren door onbeschikbaarheid van de gevraagde producten. Indien de gebruiker de bestelde producten op 2 verschillende adressen wenst,moet hij 2 bestellingen invoeren.

ARTIKEL  6 : INTREKKING

Na de ontvangstdag van de bestelde goederen heeft de gebruiker gedurende 14 dagen,het recht ze terug te sturen om ze te ruilen of de terugbetaling te eisen.

In laatste geval zal de gebruiker de artikels in zijn oorspronkelijke verpakking terugsturen met alle meegezonden documentatie, handboeken naar:

La Centrale d'Achats Liturgiques BVBA

195 rue du Bemel

1150 Bruxelles

Belgique

Bij intrekking,verbindt La Centrale d'Achats Liturgiques BVBA zich ertoe de gestorte som van de gebruiker terug te betalen.

De frankeringskosten van de terug zending zijn voor de gebruiker. De terugbetaling gebeurt binnen 30 dagen. 

ARTIKEL 7

De prijs is uitgedrukt in Euro. De prijs vermeldt op de "Bestand product" bevat de verzendingskosten niet. De prijs vermeldt in de bevestiging is de onherroepelijke prijs inclusief de belastingen en BTW. De prijs bevat de productenprijs,de opslag,verzending en verkoopskosten.

ARTIKEL 8 :  BETALING

De factuurbedrag is de prijs van de door La Centrale d'Achats Liturgiques BVBA verstuurd bevestigingsbestelling. De prijs van de producten is contant betaalbaar door middel van een van de betaalwijzen vermeld op de website. De bestelling bekrachtigd door de gebruiker wordt geldig na de goedkeuring van de geveiligde bankcentrale.

Bij weigering van de bankcentrale,wordt de bestelling opgeschort en de gebruiker per e-mail verwittigd.

ARTIKEL 9 : TOEPASSELIJK RECHT

Onderhavige voorwaarden zijn enkel onderworpen aan de Belgische recht. 

ARTIKEL 10 :

La Centrale d'Achats Liturgiques BVBA is niet aansprekelijk, noch op grond van de wet,noch uit overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die de gebruiker of een derde ter zake van (in het gebruik van) de pro-ducten mocht lijden.

Zo ook voor productwijzigingen door de firmas  ingevoerd. De aansprakelijkheid van La Centrale d'Achats Liturgiques BVBA zal beperkt blijven aan het bedrag van de bestelling en niet aan gewone missingen of verzuimingen in de voorstelling van de producten.

In geval van van moeilijkhedennbij de uitvoeren van dit contract en voor rechtsmaatregelen te nemen, zal La Centrale d'Achats Liturgiques BVBA eerst proberen een minnelijke te treffen .

ARTIKEL 11 : WAARBORG

La Centrale d'Achats Liturgiques BVBA kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de niet naleving van de reglementaire en wettelijke toepassingen die van kracht zijn in het buiteland.

De aansprakelijkheid van La Centrale d'Achats Liturgiques BVBA beperkt zich tot de waarde van het product, op verkoopdatum en zonder rechtsmiddel tegenover de merken of fabrikanten.

In ieder geval is de gebruiker beschermt door de wettelijke waarborg tegen verborgen gebreken voorzien in de Burgerlijk Wetboek.

De gebruiker zal met de klantendienst contact opnemen per telefoon op +32(0)2 7339582 of per mail op inter-nos@skynet.be

Antwoord:48 uur

ARTIKEL 12 : WETTELIJKE TOEPASSINGEN

Bij verkoop op afstand is het verschaffen van persoonlijke gegevens verplicht om een goede einde te brengen aan de behandeling en het opsturen van de bestellingennhet opmaken van facturen en de waarborgcontracten.

Bij gebrek aan informatie is de bestelling ongeldig.

De verzameling en het beheer van de gegevens zijn door de La Centrale d'Achats Liturgiques BVBA uitgevoerd.

In overstemming met de wet Vie Privée heeft La Centrale d'Achats Liturgiques BVBA een verklaring verstuurd naar de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levensfeer (CBPL) die over de behandeling van persoonlijke gegevens handelt.

De gebruiker heeft te allen tijde het recht bij La Centrale d'Achats Liturgiques BVBA om de gegevens in te zien te wijzigen en te laten verwijderen.

Bovendien, La Centrale d'Achats Liturgiques BVBA verbindt zich de gegevens van zijn klanten niet aan derde door te sturen (gratis of met compensatie).


Accept Site use cookies